Privacyverklaring

Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek, gevestigd aan Sint Sebastiaanstraat 40 5081 ZG Hilvarenbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
e-mail: info@beachbeek.nl
Postadres: Sint Sebastiaanstraat 40 5081 ZG Hilvarenbeek

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek verwerkt uw persoonsgegevens die door u zelf aan ons verstrekt zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beachbeek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.
- Verzenden van informatie over het toernooi.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de gegevens die bovengenoemd zijn: Maximaal 2 jaar of korter indien u een verzoek indient voor het verwijderen van uw gegevens. Indien Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek stopt met het organiseren van het jaarlijks beachvolleybaltoernooi, zullen de verzamelde persoonsgegevens verwijderd worden. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek verstrekt uitsluitend aan derden indien te worden voldaan aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beachbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Beachvolleybal Hilvarenbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@beachbeek.nl

 

© Beachbeek since 1997 by Stichting Beach Volleybal Hilvarenbeek